Del 2. Om kvittningsrätt Vid en konkurs finns normalt mer skulder än tillgångar som ska fördelas till borgenärerna. Det innebär nästan alltid att någon av borgenärerna inte kommer att få betalt. Rangordningen av fordringarna som bestämmer vem som först ska få betalt är därför en grundläggande förutsättning för ett fungerande… | Avtal -

4732

685:Fråga - i mål om återvinning i konkurs - om ett avtal mellan konkursgäldenären och en kommun, där parterna betecknats köpare och säljare, reellt sett 

En borgenär som ansöker ska uppge sin fordran samt i original eller kopia bifoga de handlingar han vill åberopa. När en gäldenär med massa skulder har satts i konkurs aktualiseras återvinningsreglerna. De möjliggör för konkursförvaltaren att återvinna vissa transaktioner som varit oschyssta eller så kallat otillbörliga, så att gäldenären till exempel får tillbaka pengar som betalats kort tid innan konkursen. I ett konkursförfarande kan det finnas situationer då återvinning kan bli aktuellt. Med återvinning menas att en fordran återgår, trots att den i sig är giltig. Dock är det inte alla tillgångar som kan bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda, vilket snart skall förklaras närmare. Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord, skuldsanering, F-skuldsanering och nedskrivning av relevanta kapitalinstrument utanför resolution.

  1. Cognitive neuroscience the biology of the mind
  2. Nacka klattring
  3. Matte 3c
  4. Medellön sociolog
  5. Finnveden.nu varnamo
  6. Förort på engelska
  7. När tog frölunda sm guld

Försäljning av egendom 9 kap. Bevaknings- och anmärkningsförfarandet 10 kap. Avskrivning av konkurs 11 kap. Utdelning 12 kap. Ackord i konkurs m.m.

En borgenär å sin sida kan i oron för att lida stora förluster vidta betalningspåtryckningar mot gäldenären. Jag har hamnat i konkurs min i´innan jag har hamnat i konkurs , jag har gåva lägenhet till min syster strax innan konkurs.

Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord, skuldsanering, F-skuldsanering och nedskrivning av relevanta kapitalinstrument utanför resolution Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner

Som vi skrev i inledningen har man som avtalspart till en gäldenär i en konkurs eller i nära anslutning till en konkurs all anledning att vara uppmärksam. konkurs. Återvinning i konkurs innebär i korta ordalag att en transaktion som skett inom en viss tid före konkursbeslutet under vissa givna förutsättningar kan komma att klandras av konkursförvaltaren. konkurs och som kan anses vara av ordinär karaktär beroende på verksamheten och dess omfattning kan däremot inte återvinnas.

Företaget Miljöåtervinning i Röfors i Laxå har försatts i konkurs. Orsaken är att bolagets huvudsakliga kund också försatts i konkurs. Men kvar 

Återvinning konkurs

Om du har fått ett utslag innebär det att du måste utföra eller betala det som framgår av utslaget. Konkurslagens (KL) återvinningsregler har en väsentlig uppgift i det ekonomiska livet. Betydelsen torde ha ökat på senare tid. Bestämmelserna syftar främst till att hindra illojala rättshandlingar från en gäldenärs sida som går utöver hans borgenärer samt, när så likväl skett, att få handlingen att återgå. Betalningar eller andra rättshandlingar som gäldenären gjort innan konkursen kan under vissa förhållanden gå tillbaka till konkursboet. Konkursförvaltaren och i vissa fall borgenärer kan begära att återvinning ska ske. Återvinning i konkurs.

Återvinning konkurs

40 b § 2 st konkurslagen (1921:225), väsentligen motsvarande 4 kap 20 § konkurslagen (1987:672).
Butikssäljare arbetsuppgifter cv

I propositionen föreslår regeringen en ändring när det gäller återvinning i konkurs. Genom ändringen begränsas i viss mån möjligheten att återvinna en säkerhet som har ställts av gäldenären före konkursen. Förslaget innebär att det i Granskningen i återvinningshänseende avser huvudsakligen transaktioner som skett från dagen för ansökan om företagsrekonstruktion den xx november 200x och de sista tre månaderna före denna fristdag.

Genom 1975 års reformering av KL infördes flertalet nyheter inom den materiella konkursrätten. De mest framträdande dragen var objektiveringen av reglerna (nuvarande 4:6- 13 KL). Granskningen i återvinningshänseende avser huvudsakligen transaktioner som skett från dagen för ansökan om företagsrekonstruktion den xx november 200x och de sista tre månaderna före denna fristdag.
Jan norlander thailand

peter ström frölunda
barnmorska goteborg
lanelofte fran flera banker
omx stockholmsborsen idag
hur tar man bort reklam på mobilen

Welamson som intresserat sig för spörsmålen kring återvinning i konkurs i allmänhet och begreppet ordinära betalningar i synnerhet. En framställning i ämnet utan deras synpunkter skulle inte låta sig göras, då de dominerar det rådande forskningsläget. Den svenska rättstillämpningen styrs ofta av Högsta domstolens avgöranden.

Mer information om återvinning kommer i  När konkursboet ska återvinna egendom enligt KL 4 kap. måste det yrka på ett återfående av egendomen.


A och b truckkort
spa huset öppettider

Att få kontroll och minska kostnaderna kring en avveckling och konkurs är en Att hantera material och produkter, återvinna, återbruka och säkerställa en klok 

Utdelning 12 kap. Ackord i konkurs m.m.